Black Leaf Bong Shine Liquid’ tekutý čistič

13,90 

Čistiaci prostriedok na bongá a fajky. Zloženie 99,9% izopropanol

Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému výboju. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou (alebo sprchou). V prípade kontaktu s očami, pokiaľ je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické centrum / lekára. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

Držte mimo dosahu detí.

Poštovné zdarma Stačí u nás nakúpiť
minimálne za 99€

Kamenná predajňa Budovateľská 550/21
927 01 Šaľa

Potrebuješ sa poradiť? +421 915 796 814
info@euforiaheadshop.sk